Portfolio > Motionless

Motionless
cherry, concrete, steel, foam
78" x 36" x 48"
2019
Motionless
cherry, concrete, steel, foam
78" x 36" x 48"
2019
Motionless
cherry, concrete, steel, foam
78" x 36" x 48"
2019
Motionless
cherry, concrete, steel, foam
78" x 36" x 48"
2019
Motionless
cherry, concrete, steel, foam
78" x 36" x 48"
2019
Motionless
cherry, concrete, steel, foam
78" x 36" x 48"
2019